loading...

برچسب امنيتي هولوگرام

بعدنگار، اولين توليد كننده بخش خصوصي برچسب هولوگرام

بازدید : 225
11 زمان : 1399:2

هولوگرام ها چگونه ساخته مي شوند؟

به گزارش خبرگزاري فرانسه به گفته پژوهشگران دانشگاه آريزونا در شهر توسان در ايالت آريزوناي آمريكا تصاوير اين هولوگرامكه در 30 سال گذشته ايستا بوده اند، را اكنون مي توان به صورتي تقريبا هم زمان تجديد و ارسال كرد. هولوگرام ها بوسيله تاباتدن پرتو ليزر به روي يك شيء، كه تصوير آن روي يك صفحه حساس به نور مي افتد، ايجاد مي شوند.هنگامي اين تصوير در نور ليزر سبز يا قرمز شناور مي شود، پارالاكس (parallax) يا يك حالت سه بعدي پيدا مي كند، كه داراي عمق، بالا- و - پايين و كنار- به - كنار است.از اين لحاظ هولوگرام شفاف نسبت به تصاوير استرئوسكوپيك كه بايد با عينك هاي مخصوص آنها را ديد، بسيار كارآمدتر هستند. دو سال پيش گروهي از دانشمندان در توسان، هولوگرامرا با استفاده از تكنولوژي كه امكان تجديد كردن تصوير هر سه تا چهار دقيقه روي يك صفحه كوچك را فراهم مي كند، از شكلي ايستا به شكلي متحرك ارتقا دادند.اكنون با تصحيح هايي كه بر روي صفحه نمايش به عمل آمده است، اين صفحه مي تواند تقريبا 100 برابر سريع تر تصاوير را تجديد كند، يعني هر دو ثانيه يك بار. به علاوه اينكه تصاوير را مي توان ضبط كرد و انتقال داد.

كاربرد هولوگرافي

نظريه ناصر پيغمبريان در رابطه با هولوگرام

ناصر پيغمبريان، سرپرست اين دانشمندان مي گويد: ما مي توانيم تصاوير سه بعدي از يك مكان را ضبط كنيم و آنها به طور هم زمان در جايي ديگر در جهان نمايش دهيم. تصاوير با استفاده از مجموعه اي از دوربين هاي معمولي ضبط مي شوند كه طوري قرار داده مي شوند كه شيء را از چشم اندازهاي مختلف ببينند- هر چه دوربين هاي بيشتري مورد استفاده قرار گيرد، نمايش هولوگرام نهايي كامل تر است. سپس داده هاي تصويري به درون يك ليزر با ضربان سريع رمزبندي مي شود كه با برخورد با يك دسته پرتوي ديگر ليزر باعث ايجاد به اصطلاح الگوي تداخلي، يا فشرده شدن تصوير به شكل سه بعدي و ايجاد هولوگرام ليزري مي شود.

هولوگرام ليزري

اين الگوي تصويري روي فيلم خاصي به نام پليمر فتورفراكتيو مي افتد، كه حاوي مولكول هاي زنگي است كه به نور واكنش نشان مي دهند و در واكنش به كاربرد يك ميدان الكتريكي مي چرخند و رديف مي شوند. هولوگرام كه به اين ترتيب به دست مي آيد در طول چند دقيقه محو مي شود و همچنين مي توان آن را پاك كرد و يك تصوير ديگر روي آن ضبط كرد. او توضيح داد: فرض كنيد مي خواهم سخنراني ام را به نيويورك بفرستم. همه چيزي كه لازم دارم كار گذاشتن مجموعه اي از دوربين ها در دفترم و يك اتصال اينترنت سريع است. در سوي ديگر در نيويورك، بايد يك نمايشگر 3 كه از سيستم ليزر ما استفاده مي كند، وجود داشته باشد. همه چيز كاملا خودكار است و بوسيله كامپيوتر كنترل مي شود.

هنگامي كه پيام هاي تصويري مخابره مي شود، ليزرها آنها روي صفحه نمايش حك مي كنند و آنها را به يك تصوير سه بعدي از سخنراني من در مي آورند. آن وسيله در نمونه اوليه آن، از يك صفحه 10 اينچي (25 سانتي متري) استفاده مي كند. اما يك صفحه نمايش بزرگتر 17 اينچي (42.5 سانتي متري) نيز در حال ساخت است. در حال حاضر اين سيستم تنها مي تواند تصاوير را به رنگ سبز منتقل كند، اما اين گروه دانشمندان از هم اكنون تصاوير سه بعدي چندرنگي را هم به نمايش گذاشته اند و مطمئن هستند كه در آينده نزديك مي توان اين ويژگي را هم مي توان درون اين سيستم تلفيق كرد.

كاربرد هولوگرام

تبليغات هولوگرافيك چيست؟

امروزه با گسترش محصولات و خدمات متنوع، رقابت در تبليغات بسيار فشرده و دشوار شده است و برند هاي بزرگ سعي در طراحي و اجراي ايده هاي خاص تر و جذاب تر دارند. نمايش هولوگرام سه بعدي اشياء هميشه مردم را جذب مي كند؛ از زمان استروسكوپ هاي قديم تا سينماهاي سه بعدي امروزي همواره پديده اي قابل توجه بوده است.با توجه به اين ويژگي، نمايش يك محصول به صورت هولوگرافيكو سه بعدي پديده اي بسيار چشم گير است كه در ذهن مخاطب باقي مي ماند.

هولوگرافي

جلوه هاي سه بعدي در هولوگرافي

بسياري از برند هاي معروف دنيا نيز از تكنولوژي هولوگرافيدر جهت ارائه محصول استفاده كرده اند. به اين صورت كه تصوير سه بعدي كالاي مورد نظر به صورت معلق در يك جعبه خاص ايجاد مي شود. تصوير سه بعدي را مي توان با افكت هاي نوري و تصويري ديگري تلفيق كرد و جلوه اي به ياد ماندني ايجاد كرد. علاوه بر اين مي توان از محصول واقعي درون جعبه استفاده كرد و جلوه هاي سه بعدي تصويري روي آن اعمال كرد.

هولوگرام ها چگونه ساخته مي شوند؟

به گزارش خبرگزاري فرانسه به گفته پژوهشگران دانشگاه آريزونا در شهر توسان در ايالت آريزوناي آمريكا تصاوير اين هولوگرامكه در 30 سال گذشته ايستا بوده اند، را اكنون مي توان به صورتي تقريبا هم زمان تجديد و ارسال كرد. هولوگرام ها بوسيله تاباتدن پرتو ليزر به روي يك شيء، كه تصوير آن روي يك صفحه حساس به نور مي افتد، ايجاد مي شوند.هنگامي اين تصوير در نور ليزر سبز يا قرمز شناور مي شود، پارالاكس (parallax) يا يك حالت سه بعدي پيدا مي كند، كه داراي عمق، بالا- و - پايين و كنار- به - كنار است.از اين لحاظ هولوگرام شفاف نسبت به تصاوير استرئوسكوپيك كه بايد با عينك هاي مخصوص آنها را ديد، بسيار كارآمدتر هستند. دو سال پيش گروهي از دانشمندان در توسان، هولوگرامرا با استفاده از تكنولوژي كه امكان تجديد كردن تصوير هر سه تا چهار دقيقه روي يك صفحه كوچك را فراهم مي كند، از شكلي ايستا به شكلي متحرك ارتقا دادند.اكنون با تصحيح هايي كه بر روي صفحه نمايش به عمل آمده است، اين صفحه مي تواند تقريبا 100 برابر سريع تر تصاوير را تجديد كند، يعني هر دو ثانيه يك بار. به علاوه اينكه تصاوير را مي توان ضبط كرد و انتقال داد.

كاربرد هولوگرافي

نظريه ناصر پيغمبريان در رابطه با هولوگرام

ناصر پيغمبريان، سرپرست اين دانشمندان مي گويد: ما مي توانيم تصاوير سه بعدي از يك مكان را ضبط كنيم و آنها به طور هم زمان در جايي ديگر در جهان نمايش دهيم. تصاوير با استفاده از مجموعه اي از دوربين هاي معمولي ضبط مي شوند كه طوري قرار داده مي شوند كه شيء را از چشم اندازهاي مختلف ببينند- هر چه دوربين هاي بيشتري مورد استفاده قرار گيرد، نمايش هولوگرام نهايي كامل تر است. سپس داده هاي تصويري به درون يك ليزر با ضربان سريع رمزبندي مي شود كه با برخورد با يك دسته پرتوي ديگر ليزر باعث ايجاد به اصطلاح الگوي تداخلي، يا فشرده شدن تصوير به شكل سه بعدي و ايجاد هولوگرام ليزري مي شود.

هولوگرام ليزري

اين الگوي تصويري روي فيلم خاصي به نام پليمر فتورفراكتيو مي افتد، كه حاوي مولكول هاي زنگي است كه به نور واكنش نشان مي دهند و در واكنش به كاربرد يك ميدان الكتريكي مي چرخند و رديف مي شوند. هولوگرام كه به اين ترتيب به دست مي آيد در طول چند دقيقه محو مي شود و همچنين مي توان آن را پاك كرد و يك تصوير ديگر روي آن ضبط كرد. او توضيح داد: فرض كنيد مي خواهم سخنراني ام را به نيويورك بفرستم. همه چيزي كه لازم دارم كار گذاشتن مجموعه اي از دوربين ها در دفترم و يك اتصال اينترنت سريع است. در سوي ديگر در نيويورك، بايد يك نمايشگر 3 كه از سيستم ليزر ما استفاده مي كند، وجود داشته باشد. همه چيز كاملا خودكار است و بوسيله كامپيوتر كنترل مي شود.

هنگامي كه پيام هاي تصويري مخابره مي شود، ليزرها آنها روي صفحه نمايش حك مي كنند و آنها را به يك تصوير سه بعدي از سخنراني من در مي آورند. آن وسيله در نمونه اوليه آن، از يك صفحه 10 اينچي (25 سانتي متري) استفاده مي كند. اما يك صفحه نمايش بزرگتر 17 اينچي (42.5 سانتي متري) نيز در حال ساخت است. در حال حاضر اين سيستم تنها مي تواند تصاوير را به رنگ سبز منتقل كند، اما اين گروه دانشمندان از هم اكنون تصاوير سه بعدي چندرنگي را هم به نمايش گذاشته اند و مطمئن هستند كه در آينده نزديك مي توان اين ويژگي را هم مي توان درون اين سيستم تلفيق كرد.

كاربرد هولوگرام

تبليغات هولوگرافيك چيست؟

امروزه با گسترش محصولات و خدمات متنوع، رقابت در تبليغات بسيار فشرده و دشوار شده است و برند هاي بزرگ سعي در طراحي و اجراي ايده هاي خاص تر و جذاب تر دارند. نمايش هولوگرام سه بعدي اشياء هميشه مردم را جذب مي كند؛ از زمان استروسكوپ هاي قديم تا سينماهاي سه بعدي امروزي همواره پديده اي قابل توجه بوده است.با توجه به اين ويژگي، نمايش يك محصول به صورت هولوگرافيكو سه بعدي پديده اي بسيار چشم گير است كه در ذهن مخاطب باقي مي ماند.

هولوگرافي

جلوه هاي سه بعدي در هولوگرافي

بسياري از برند هاي معروف دنيا نيز از تكنولوژي هولوگرافيدر جهت ارائه محصول استفاده كرده اند. به اين صورت كه تصوير سه بعدي كالاي مورد نظر به صورت معلق در يك جعبه خاص ايجاد مي شود. تصوير سه بعدي را مي توان با افكت هاي نوري و تصويري ديگري تلفيق كرد و جلوه اي به ياد ماندني ايجاد كرد. علاوه بر اين مي توان از محصول واقعي درون جعبه استفاده كرد و جلوه هاي سه بعدي تصويري روي آن اعمال كرد.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 2

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 29
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 4
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 12
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 219
 • بازدید ماه : 491
 • بازدید سال : 491
 • بازدید کلی : 10096
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی